Taxi4you logistycznym partnerem Konferencji!

Konferencja EFPE 2020 > Aktualności > Taxi4you logistycznym partnerem Konferencji!

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, Nr KRS: 0000421310.

Mogą Państwo skontaktować się z nami:

 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres wskazany powyżej;
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@assecods.pl;
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 52 58 601.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować:

 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres: Asseco Data Systems S.A., Biuro w Łodzi, ul. Narutowicza 136, 90-146 Łódź,
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: IOD@assecods.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 42 675 63 60.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:

 • przygotować odpowiedź na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b Rozporządzenia.
 • przesyłać informacje marketingowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim obowiązani jesteśmy zachować dane dla celów kontroli związanej organizacją wydarzenia oraz przez czas, w jakim możliwe będzie dochodzenie ewentualnych roszczeń i obrona przed nimi. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, będziemy je przechowywać do czasu cofnięcia przez Państwa wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Odbiorcy danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Państwa dane osobowe udostępniamy:

 • naszym podwykonawcom lub innym osobom lub podmiotom działającymi na nasze zlecenie, z którymi będziemy współpracować podczas realizacji umowy, m.in. dostawcom usług informatycznych. Takie podmioty działają na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi instrukcjami,
 • odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim będziemy zobowiązani do udostępnienia im Państwa danych.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo przenoszenia danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, na podstawie warunków określonych w art. 17 Rozporządzenia,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie warunków określonych w art. 18 Rozporządzenia ,
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym czasie z tym, że przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody będzie uznane za legalne.

Ponieważ będziemy przetwarzać Państwa dane także na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, jakim jest możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrona przed nimi, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu do dalszego przetwarzania, o ile będzie to uzasadnione Państwa szczególną sytuacją.

Wszystkie powyższe prawa można zrealizować składając wniosek na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl lub pisząc na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: IOD@assecods.pl

Prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ale w związku z korzystaniem przez Asseco Data Systems S.A. z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

Wymóg podania danych osobowych

Podają Państwo dane dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest , niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Automatyczne przetwarzanie danych i profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie będą również podlegały profilowaniu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI