Deklaracja Końcowa

Konferencja EFPE 2019 > Archiwum > 2016 > Deklaracja Końcowa

Deklaracja Końcowa

5 lutego 2018 | EFPE | 2016

DOTYCZĄCA WDRAŻANIA NOWYCH USŁUG ZAUFANIA W UNII EUROPEJSKIEJ

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego to największa międzynarodowa konferencja w Europie skupiająca społeczność ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa, elektronicznych usług zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Głównym tematem tegorocznej XVI edycji EFPE, która odbyła się w dniach 9-10 czerwca 2016 roku w Szczecinie (Polska), była “Identyfikacja i usługi zaufania (eIDAS) – korzyści z jednolitego, transgranicznego rynku cyfrowego”.

W EFPE 2016 wzięło udział ponad 130 uczestników z 21 krajów. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Komisji Europejskiej, ETSI, dużych instytucji korzystających z usług zaufania (w tym rządów i agencji rządowych), producenci oprogramowania i/lub sprzętu, dostawcy usług związanych z podpisem elektronicznym oraz identyfikacją elektroniczną.

Obok wykładów, prezentacji warsztatów praktycznych, specjalną rolę podczas konferencji odegrały dyskusje i polemiki przeprowadzone podczas dwóch paneli dyskusyjnych z uczestnictwem przedstawicieli rządów i biznesu. Podczas paneli dyskusyjnych omówione zostały następujące tematy:

 1. Usługi zaufania i e-Identyfikacja – przystępność czy bezpieczeństwo? Jak zachować równowagę z uwzględnieniem korzyści dla końcowych użytkowników;
 2. Paperless Country – w jaki sposób rozporządzenie eIDAS oraz usługi zaufania pomoże nam przejść do świata bez papieru?

Wejście w życie rozporządzenia eIDAS implikuje nowy porządek prawny w obszarze usług zaufania, co rodzi konieczność dostosowania prawa krajowego państw członkowskich do nowych uwarunkowań. Dostosowanie to dotyczy tych obszarów, w których rozporządzenie eIDAS wprost wymaga wprowadzenia stosownej regulacji w prawie krajowym (np. wskazanie organu nadzoru) lub które w rozporządzeniu eIDAS są uregulowane w sposób niepełny, bądź dla których rozporządzenie to pozostawia swobodę dla krajowych porządków prawnych. Rozwiązania, które zostaną przyjęte w krajowych uregulowanich prawnych powinny niewątpliwie korzystnie wpłynąć na przejrzystość i spójność systemu prawnego, jak również powinny stać się bardziej czytelne dla odbiorcy.

Jest to niezwykle ważne w kontekście głównego przesłania Rozporządzenia eIDAS, tj. usuwania istniejących barier w transgranicznym stosowaniu identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania dla bezpiecznej elektronicznej interakcji między obywatelami, biznesem oraz władzami, zwiększając tym samym efektywność publicznych i prywatnych usług online oraz biznesu i handlu elektronicznego w Unii Europejskiej.

Powyższe kwestie powodują, że tegoroczna konferencja odbywa się w momencie, w którym problemy wdrażania Rozporządzenia eIDAS skupiają się na zagadnieniu jednolitego transgranicznego rynku cyfrowego. Kwestie te były szeroko omawiane przez uczestników konferencji i zostały zebrane poniżej w formie zaleceń adresowanych do obywateli, przedstawicieli biznesu oraz organów administracji publicznej.

 • Uczestnicy konferencji wskazali, że identyfikacja użytkowników oparta o zagraniczne eID jest poważnym wyzwaniem, niezależnie od tego, że tożsamość/identyfikacja jest uwierzytelniana z wykorzystaniem eID zgodnym z eIDAS, ponieważ:
  • nawet jeśli dwa państwa wykorzystują państwowe identyfikatory dla swoich rezydentów, nie muszą one koniecznie być (prawnie) wykorzystywane transgranicznie lub być uznawane za wiarygodne między państwami;
  • dostęp do usług eGov może wymagać specyficznej krajowej identyfikacji, której mogą nie posiadać obcokrajowcy i która nie może być wywiedzione wprost z posiadanej przez obcokrajowca tożsamości elektronicznej;
  • istnieje poważne ryzyko tworzenia wielu tożsamości dla pojedynczego użytkownika ze względu na niespójność identyfikacji, powodujące zagrożenie związane, np. z oszustwami.
 • Podczas konferencji wskazano na potrzebę identyfikacji wyzwań nie tylko w zakresie wdrażania eIDAS w poszczególnych państwach członkowskich UE, ale także ocenę wpływu eIDAS na zewnątrz UE. Jest to istotny problem praktyczny, ponieważ transgraniczne usługi publiczne mają niską pozycję na liście priorytetów (np. strategie eGov, itp.) poszczególnych rządów.
 • Uczestnicy konferencji stwierdzili także, że Rozporządzenie eIDAS zapewnia warunki dla Europejskiego Rynku Usług Zaufania. Dlatego też strony związane z technologią podpisu elektronicznego są zobowiązane do zapewnienia transgranicznego współdziałania poprzez zaproponowanie użytkownikom prostych oraz silnie zintegrowanych z cyfrowymi procesami rozwiązań. Europejskie organy, a w szczególności Komisja Europejska, ETSI, CEN oraz ENISA powinny wspierać wdrażanie tychże usług w Europie.
 • Chiny na chwilę obecną są drugim co do wielkości partnerem handlowym Unii Europejskiej zaraz za Stanami Zjednoczonymi, natomiast Unia Europejska jest dla Chin największym partnerem handlowym. Dlatego też uczestnicy konferencji są przekonani, że licencjonowani chińscy oraz europejscy kwalifikowani dostawcy usług zaufania powinni współpracować w celu stworzenia usług elektronicznego podpisu na potrzeby kontraktów handlowych zawieranych między przedsiębiorcami z Chin i Europy w celu obniżenia kosztów transportu i oszczędności czasu.
 • Uczestnicy zapoznali się z informacją o doświadczeniu Kazachstanu w tworzeniu infrastruktury klucza publicznego i dowiedzieli się, że wymiana informacji między Kazachstanem a innymi państwami może być realizowana na podstawie usług zaufanej trzeciej strony świadczonych w Kazachstanie zgodnie z obowiązującym prawem.
 • W wyniku dyskusji nt. prac przeprowadzanych w ramach tworzenia, eksploatacji i rozwoju Transgranicznej Przestrzeni Zaufania na różnych forach międzynarodowych (UNESCAP, UNCITRAL, UNCEFACT, EAEU i innych), opartych na przestrzeganiu zasady cyfrowej suwerenności wszystkich państw uczestniczących, uczestnicy konferencji podkreślają celowość uwzględnienia rozwiązań wypracowanych w wymienionych organizacjach międzynarodowych, także w ramach UE. Dodatkowo harmonizacja przepisów aktów normatywnych, rozwiązań technicznych i organizacyjnych, stosowanych z jednej strony na tychże międzynarodowych forach, a z drugiej strony w UE w części formowania rynku usług zaufania, będzie sprzyjać rozwojowi interakcji między rynkami UE oraz rynkami innych organizacji międzynarodowych. Współdziałanie między upoważnionymi organizacjami i ekspertami, którzy biorą udział w pracach, jest niezbędnym warunkiem do osiągnięcia pozytywnego rezultatu.
 • Kwalifikowana pieczęć elektroniczna doskonale wpisuje się w zasadę Pareta: 80% korzyści związanych z kwalifikowanym podpisem elektronicznym może być osiągnięte przy 20% nakładów. Pieczęć elektroniczna oparta na Rozporządzeniu eIDAS oraz standardach CEN/ETSI stanowi przyspieszenie cyfryzacji usług elektronicznych oraz unijnego rynku cyfrowego z potencjalnymi 500 milionami niezależnych użytkowników
 • Uczestnicy konferencji wskazali na potrzebę współpracy między Unią Europejską i krajami spoza Wspólnoty:
  • w celu ułatwienia współpracy w kwestiach dotyczących regulacji prawnych i technicznych na polu podpisu elektronicznego i innych usług zaufania, a także w kwestiach wdrażania Rozporządzenia eIDAS;
  • aby zawierać umowy międzynarodowe dotyczące wzajemnego uznawania certyfikatów z krajów trzecich oraz europejskich certyfikatów wykorzystywanych przy świadczeniu prawnie znaczących usług elektronicznych dla interakcji pomiędzy różnymi państwami;
  • w celu świadczenia pomocy technicznej dla jak najlepszego zrozumienia schematów procedur identyfikacji elektronicznej zgodnie z nową bazą legislacyjną Europy.
 • Rynek jest bardzo zainteresowany usługami zaufania i ich wdrażaniem. Podczas EFPE 2016 niektóre z firm zapowiedziały nowe rozwiązania zorientowane na świadczenie usług zaufania w oparciu o nowe podejście (oparte na serwerach i urządzeniach mobilnych) do podpisu elektronicznego i jego walidacji, silnego uwierzytelnienia obywatela, autoryzacji i identyfikacji.
 • Organy administracji publicznej, które planują świadczenie usług zaufania dla obywateli powinny robić to na podstawie równych zasad konkurencji z podmiotami komercyjnymi. Uczestnicy konferencji podtrzymali zdanie, wyrażone wielokrotnie podczas poprzednich konferencji, o tym, że administracja publiczna powinna w coraz większym stopniu polegać na rozwiązaniach komercyjnych oferowanych przez dostawców usług, działających na rynku cyfrowym.

Niniejsza deklaracja końcowa została przygotowana podczas EFPE 2016 przez międzynarodowych ekspertów i uczestników, wśród których znaleźli się Jon Ølnes, Arno Fiedler, Sławomir Górniak, Sergey Kiryushkin, Yurii Kozlov, Alla Kryzhanovska, Jerzy Pejaś, Marco Scognamiglio, Assel Seifullina, Murat Seisenov, Artur Skrzeczanowski oraz Richard Wang. Niniejszy dokument został przetłumaczony na język angielski, polski i rosyjski i został przedłożony do akceptacji uczestnikom konferencji. Zwracamy się z prośbą do działaczy politycznych oraz prawodawców do uwzględnienia tego skromnego wkładu w europejską dyskusję w ich przyszłych wysiłkach

 

dr hab. inż. Jerzy Pejaś
Przewodniczący Rady Programowej EFPE 2016
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Polska

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi informacjami dotyczącymi konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem (wybrać odpowiednio). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody

POLITYKA PRYWATNOŚCI