Klauzula rejestracji na konferencję

Administrator danych osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, Nr KRS: 0000421310.

Możecie się Państwo z nami skontaktować:

 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres wskazany powyżej,
 • za pomocą̨ poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@assecods.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 52 58 601.


Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą̨ się Państwo skontaktować:

 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres: Asseco Data Systems S.A., Biuro w Łodzi, ul. Narutowicza 136, 90-146 Łódź,
 • za pomocą̨ poczty elektronicznej pod adresem e-mail: IOD@assecods.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 42 675 63 60.


Cele oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w celu:

 1. zorganizowania i przeprowadzenia konferencji online zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym w szczególności: stworzenia listy Uczestników, przesyłania informacji dotyczących agendy konferencji i innych informacji organizacyjnych, zapewnienia możliwości zadawania pytań w trakcie konferencji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. przesyłania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. poczty elektronicznej informacji, w tym informacji handlowych i marketingowych obejmujących również powiadomienia o innych wydarzeniach organizowanych przez Organizatora i jego Partnerów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 3. dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)


Okres przechowywania danych
Dane osobowe Uczestników i Prelegentów będą przechowywane przez okres w jakim obowiązani jesteśmy zachować dane dla celów kontroli  związanej z organizacją wydarzenia oraz przez czas, w jakim możliwe będzie dochodzenie ewentualnych roszczeń i obrona przed nimi. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, będziemy je przechowywać do czasu cofnięcia przez Państwa wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych obejmujących  również powiadomienia o innych wydarzeniach organizowanych przez Organizatora i jego Partnerów w przyszłości.

Odbiorcy danych osobowych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Państwa dane osobowe:

 • mogą̨ być przekazane podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych, w tym dostawcom usług informatycznych i marketingowych. Takie podmioty przetwarzają̨ dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
 • mogą̨ być przekazane podmiotom, które uprawnione są̨ do ich otrzymania przepisami prawa.
  Partnerom konferencji – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Uczestnika na takie udostępnienie.


Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadają̨ Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych na podstawie warunków określonych w art. 17 Rozporządzenia,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie warunków określonych w art. 18 Rozporządzenia,
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Możecie je Państwo zrealizować w każdym czasie, przy czym przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody będzie w pełni legalne.


Wszystkie powyższe prawa można zrealizować składając wniosek na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl lub pisząc na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: IOD@assecods.pl

Prawo wniesienia skargi
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają̨ Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Państwa dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ale w związku z korzystaniem przez Asseco Data Systems S.A. z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft mogą̨ być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

Wymóg podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wzięcia udziału w konferencji (w tym warunkiem udziału nieodpłatnego w zamian za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i na udostępnienie danych Partnerom konferencji).

Automatyczne przetwarzanie danych i profilowanie
Państwa dane nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą̨ podlegały profilowaniu.