Regulamin konferencji online 
Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania 2021 
organizowanej przez Asseco Data Systems S.A.

§ 1 Zasady ogólne

 1. Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, NIP: 517-035-94-58, REGON: 180853177, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000421310, kapitał zakładowy w wysokości 120.002.940,00 PLN opłacony w całości, tel. +48 58 550 95 00, www.assecods.pl, e-mail: kontakt@assecods.pl.
 2. Dostawca: MEETING15 S.A. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy W Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000799802; NIP 5242889675; REGON 38418249500000; ul. Płochocińska 164 /7C, 03-044 Warszawa
 3. Konferencja online – Wydarzenie organizowane przez Asseco Data Systems przy użyciu Serwisu internetowego, na które zaproszony został Uczestnik.
 4. Organizator – Asseco Data Systems S.A.
 5. Partner – firmy zewnętrzne, które wspierają organizację Konferencji online. Posiadają prawo do dystrybucji materiałów reklamowych wśród Uczestników i ich prezentacji zarówno podczas trwania Konferencji online jak i w komunikacji z nią związanej. Posiadają prawo do przetwarzania danych osobowych w celu i zakresie wymaganym do wypełnienia ich roli w Konferencji online.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Konferencji online.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1.
 8. System Rejestracji/Serwis internetowy (zwany dalej Systemem) – aplikacja internetowa udostępniona poprzez Dostawcę pod adresem: https://meeting15.com/pl/join-event/efpe-2021-the-european-forum-on-electronic-signatureand-trust-services/2074 umożliwiająca obsługę procesu rejestracji uczestników na Konferencję online organizowaną w Systemie Dostawcy oraz uczestnictwo w niej.
 9. Uczestnik – Każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Konferencję online. Zaproszony gość, osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowały się na Konferencję online w dniu wydarzenia.
 10. Prelegent – Uczestnik aktywnie uczestniczący w Konferencji online z prawem do transmitowania dźwięku i wideo poprzez mikrofon i udostępniania obrazu z kamery lub obrazu swojego komputera.

§ 2 Informacje dodatkowe.

 1. Udział w Konferencji online będzie możliwy tylko i wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Oficjalny system obsługi Konferencji online znajduje się pod adresem: https://www.meeting15.com
 2. Przebieg Konferencji online przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmuje w szczególności:
  1. transmisję przebiegu Konferencji online w czasie rzeczywistym;
  2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Uczestnicy za pomocą moderowanego czatu mogą zadawać pytania;
  3. przesyłanie materiałów związanych z Konferencją online przez Organizatora oraz Partnera za pomocą poczty elektronicznej do uczestników;
 3. Za pośrednictwem Systemu Rejestracji będą przez Organizatora przetwarzane – zbierane i przechowywane dane Uczestnika związane z rejestracją i uczestnictwem w Konferencji online takie jak: imię, nazwisko, nazwa i adres pracodawcy, stanowisko, kraj pochodzenia, adres e-mail, a w stosunku do Prelegenta ponadto dane takie jak: tytuł naukowy, stanowisko, głos, wizerunek oraz inne udostępnione przez Prelegenta, przy czym zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych zawarty jest w klauzuli informacji udostępnianej Uczestnikowi i Prelegentowi.
 4. Uczestnicy Konferencji online zgadzają się na wykorzystanie zebranych danych, o których mowa powyżej w trakcie przebiegu Konferencji online, zarówno przez Organizatora jak i Partnera w szczególności udostępnienia pozostałym Uczestnikom imienia i nazwiska podczas moderowanego czatu.
 5. Zarówno Organizator i Partner podczas trwania Konferencji online i po jej zakończeniu przez czas wymagany z punktu widzenia celu Konferencji online mogą za pomocą komunikacji elektronicznej wysłać do Uczestnika odpowiedzi na wystosowane przez Uczestnika pytania.
 6. Merytoryczny przebieg Konferencji online określony jest w Agendzie Konferencji online, udostępnianym na stronie internetowej www.efpe.pl/ru/eu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Agendy Konferencji online do momentu jej zakończenia.
 7. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu Rejestracji nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów. Zaleca się korzystanie z przeglądarki, Google Chrome lub FireFox do bezproblemowego odbioru transmisji. Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Link do polityki prywatności:
Przepisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji online i obowiązują wszystkich Uczestników oraz Prelegentów.

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w Konferencji online jest rejestracja uczestnictwa w Konferencji online wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, do którego link znajduje się na stronie www.efpe.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów lub programu, z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Liczba miejsc udziału w Konferencji online jest ograniczona.
 4. Zaproszenie jest ważne dla jednej osoby.
 5. O udziale w Konferencji online decyduje pierwszeństwo zalogowania się.
 6. Opłaty za uczestnictwo w Konferencji.
  1. Udział płatny – 499 PLN netto / 99€
   1. Jest opcją wyboru dla Uczestników, którzy nie są zobowiązani do wyrażania zgody na udostępnienie swoich danych osobowych w celach handlowych i marketingowych Organizatorowi konferencji
  2. Udział bezpłatny
   1. Jest opcją wyboru dla Uczestników, którzy przy rejestracji swojego udziału w Konferencji Online wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych i marketingowych
  3. Z opłaty za uczestnictwo w konferencji zwolnieni są prelegenci, przedstawiciele patronów i partnerów konferencji oraz zaproszeni goście w charakterze ekspertów biorących udział w debatach w trakcie konferencji.
 • Organizator umożliwia Uczestnikom dostęp do wirtualnych pokoi eksperckich  z przedstawicielami Partnerów Konferencji online, lecz nie gwarantuje stałego przebywania w wirtualnych pokojach eksperckich przedstawicieli Partnerów Konferencji online od początku Konferencji aż do jej zakończenia. Organizator nie decyduje o długości spotkań oraz nie bierze odpowiedzialności za wyniki rozmów prowadzonych w wirtualnych pokojach eksperckich.
 • Organizator udostępniając Uczestnikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu internetowego zwraca uwagę na konieczność respektowania przez Prelegentów, w tym Uczestników, praw własności intelektualnej.
 • Organizator informuje, że Serwis internetowy zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie internetowym układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
 • Udostępniane za pośrednictwem Serwisu internetowego materiały opatrzone znakiem odpowiednim znakiem wskazującym na ochronę prawną, w szczególności „Copyright ©”, „Wszelkie prawa zastrzeżone”, chronione są prawami autorskimi na rzecz Organizatora lub Dostawcy. Materiały, do których prawa autorskie posiadają inne podmioty (opatrzone stosownymi notami copyright), rozpowszechniane są przez Organizatora w Internecie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów (w tym umów licencyjnych).
 • Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.
 • Uczestnicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich (za pośrednictwem Serwisu internetowego) z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.
 • Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu internetowego Prelegenci oraz Uczestnicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Prelegentów oraz Uczestników w zakresie ich osobistego użytku. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania, kopiowania oraz rozpowszechniania tych materiałów.

 

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Prelegentów jest Organizator.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnicy i Prelegenci mogą się skontaktować:
 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres: Asseco Data Systems S.A., Biuro w Łodzi, ul. Narutowicza 136, 90-146 Łódź,
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: IOD@assecods.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 42 675 63 60.
 
 1. Dane osobowe Uczestnika i Prelegenta podane w trakcie rejestracji na Konferencję online oraz pozyskane w trakcie konferencji, przetwarzane będą  w celu:
 • zorganizowania i przeprowadzenia Konferencji online zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym w szczególności: stworzenia listy Uczestników, przesyłania informacji dotyczących agendy konferencji i innych informacji organizacyjnych, zapewnienia możliwości zadawania pytań w trakcie konferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • utrwalenia przebiegu konferencji w postaci jej nagrania, co może wiązać się z utrwaleniem wizerunku i głosu uczestnika konferencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • przesyłania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. poczty elektronicznej informacji (w tym informacji handlowych) dotyczących produktów i usług Organizatora i Partnera w szczególności przedstawionych w trakcie Konferencji online a także informacji o kolejnych edycjach konferencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 1. Dokonując rejestracji Uczestnik i Prelegent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w pkt. 3 ppkt. b i c
 • Dane osobowe Uczestników i Prelegentów będą przechowywane przez okres w jakim obowiązani jesteśmy zachować dane dla celów kontroli  związanej organizacją wydarzenia oraz przez czas, w jakim możliwe będzie dochodzenie ewentualnych roszczeń i obrona przed nimi. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, będziemy je przechowywać do czasu cofnięcia przez Państwa wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, dane osobowe pozyskane podczas organizacji konferencji udostępniamy:
 • naszym podwykonawcom lub innym osobom lub podmiotom działającymi na nasze zlecenie, z którymi będziemy współpracować podczas realizacji umowy, m.in. dostawcom usług informatycznych. Takie podmioty działają na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi instrukcjami,
 • odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim będziemy zobowiązani do udostępnienia im danych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wzięcia udziału w Konferencji online zgodnie z formułą w jakiej jest ona organizowana. Uczestnikom konferencji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Wszystkie powyższe prawa można zrealizować składając wniosek na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl lub pisząc na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: IOD@assecods.pl
 3. Uczestnik i Prelegent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych które jego dotyczą, narusza przepisy RODO.
 4. Dane osobowe Uczestnika i Prelegenta będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ale w związku z korzystaniem przez Asseco Data Systems S.A. z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx/ w części Online Services Terms (OST).
 5. Dane osobowe Uczestnika i Prelegenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie będą  również podlegały profilowaniu.
 6. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje w tym dane osobowe są zabezpieczane adekwatnie do poziomu ryzyka jakie generują.

 

§ 5 Prawa własności intelektualnej

 1. Prelegent oraz Partner oświadcza, że:
  • Posiada prawa własności intelektualnej w tym prawo do udostępnienia treści prezentowanych podczas Konferencji online (dalej zwanych materiałami).
  • Materiały nie naruszają niczyich praw ani nie są sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami.
  • Zezwala Organizatorowi na utrwalanie i dalsze rozpowszechnianie Materiałów wg. uznania Organizatora – w szczególności przez nieodpłatne przekazywanie plików audio, wideo i foto.
  • Zobowiązuje się do nieujawniania informacji o Uczestnikach, o ile Organizator na to nie zezwoli.
 1. Wszelkie odmienne ustalenia dotyczące zakresu objętego powyższym paragrafem muszą być ustalane z Organizatorem w formie pisemnej, w odrębnej umowie.
 2. Postanowienia powyższe stosuje się również do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Konferencję online celem powiadamiania Uczestników Konferencji online m.in. o zmianach programu Konferencji online lub jej Regulaminu.
 2. Uczestnik Konferencji online potwierdza w Systemie, iż zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego stosowania.
 3. W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji online, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji online i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji online lub samodzielnego zablokowania mu dostępu do systemu a tym samym ograniczenia możliwości uczestniczenia w Konferencji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
  • Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie, każdy Uczestnik, który zarejestrował się na Konferencję online, powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami otrzymanymi na adres email podany przy rejestracji.
  • W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres: info@efpe.eu
  • Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 5 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
  • Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub zmiany terminu Konferencji online. W przypadku, gdy Konferencja online nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora i na które nie miał on wpływu, Zgłaszającemu nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji online.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021r.