EFPE 2018

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania

czerwiec
Szczecin,
Polska

Aktualności

EFPE 2017 Podziękowania

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania  (EFPE 2017) jest jedną z największych międzynarodowych konferencji poświęconych zagadnieniom usług zaufania. W tym roku w dniach 6-7 czerwca 2017 r. w Szczecinie odbyła się już XVII edycja tej konferencji, której głównym tematem była „Cyfrowa identyfikacja i Mobilne e-Usługi – Bezpieczeństwo i Dostępność”. W EFPE 2017 wzięło udział

Czytaj więcej

Raport eID 2017

Warszawa, 6 czerwca 2017r. – Wiodąca globalna firma konsultingowa Accenture oraz niezależna polska agencja doradcza Obserwatorium.biz opublikowały pierwszy raport o elektronicznej identyfikacji w Polsce – eID 2017. Patronat honorowy nad raportem objęło Ministerstwo Cyfryzacji. Elektroniczna identyfikacja to temat kluczowy z perspektywy trwającej transformacji cyfrowej przedsiębiorstw i administracji. Rok 2016 i 2017 to czas zdecydowanego przyspieszenia

Czytaj więcej

Już w godzinach i minutach można liczyć czas do rozpoczęcia XVII międzynarodowej konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania – EFPE 2017.

W tym roku w Szczecinie weźmie w niej udział 130 uczestników z 16 krajów Europy, Azji i obu Ameryk, a więc:   Azerbejdżanu, Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Kostaryki, Luxemburga, Mołdawii, Polski, Rosji, Słowacji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy, Urugwaju, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Zapraszamy !

Czytaj więcej

Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji Unii Europejskiej (ENISA) zaprasza do udziału w ankiecie

Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji Unii Europejskiej (ENISA) zaprasza do udziału w ankiecie na temat „wpływ rozporządzenia eIDAS na rynki europejskie”. ankieta jest istotną częścią w badaniu oceniającym wpływ rozporządzenia eIDAS w UE, rok po wejściu w życie nowego systemu. Aby wypełnić ankietę, prosimy skorzystać z linku poniżej: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/4e80893f-43aa-3400-a204-c4618bc55338 Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej

Czytaj więcej

Oferta specjalna hotelu Radisson Blue Szczecin

W tym roku hotel Radisson Blue w Szczecinie przygotował dla uczestników EFPE ofertę specjalną! Aby zapoznać się z promocją i pobrać formularz rezerwacyjny prosimy kliknąć: FORMULARZ REJESTRACYJNY HOTELU RADISSSON BLUE

Czytaj więcej

Podjęcie współpracy merytorycznej z Obserwatorium.biz!

Rok 2016 przyniósł znaczący wzrost zainteresowania i zaangażowania sektora bankowego rynkiem elektronicznej identyfikacji i usług zaufania. W bieżącym roku możemy spodziewać się wzmocnienia tego trendu biorąc pod uwagę, że zostanie wdrożony administracyjny i komercyjny węzeł eID. Planowane jest również wprowadzenie usług zaufania, w tym podpisu elektronicznego w nowej, wygodniejszej dla końcowego użytkownika odsłonie, przez sektor

Czytaj więcej

TEMATYKA

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania to największa w Europie międzynarodowa konferencja poświęcona elektronicznym usługom zaufania (w tym podpisowi elektronicznemu i PKI) oraz elektronicznej identyfikacji i bezpieczeństwu, która już na stałe wpisała się w kalendarz spotkań osób związanych z tą tematyką.

Tematem głównym EFPE 2017 była:

Cyfrowa Identyfikacja i Mobilne e-Usługi – Bezpieczeństwo i Dostępność

DEKLARACJA KOŃCOWA EFPE 2017

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania (EFPE 2017) jest jedną z największych międzynarodowych konferencji poświęconych zagadnieniom usług zaufania. W tym roku w dniach 6-7 czerwca w Szczecinie odbyła się już XVII edycja konferencji, której głównym tematem była „Cyfrowa identyfikacja i Mobilne e-Usługi – Bezpieczeństwo i Dostępność”. W tegorocznej edycji EFPE 2017 wzięło udział ponad 130 uczestników z 16 krajów Europy, Azji i obu Ameryk, a więc: Azerbejdżanu, Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Kostaryki, Luxemburga, Mołdawii, Polski, Rosji, Słowacji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy, Urugwaju, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Wśród nich byli przedstawiciele wielu znamienitych instytucji m.in. Komisji Europejskiej, ETSI, Ministerstwa Cyfryzacji Polski, dużych instytucji korzystających z usług zaufania (w tym banków, urzędów i agencji rządowych), producentów oprogramowania, sprzętu oraz dostawców usług zaufania związanych z podpisem elektronicznym i elektroniczną identyfikacją.
Obok wykładów oraz prezentacji, specjalną rolę podczas konferencji odegrały dyskusje merytoryczne przeprowadzone podczas trzech paneli z uczestnictwem przedstawicieli świata biznesu, administracji oraz szkolnictwa wyższego. Podczas paneli dyskusyjnych omówione zostały następujące tematy:

 • Jak będzie wyglądał model rynku e-tożsamości i usług zaufania w Polsce i Europie – kluczowe czynniki sukcesu;
 • Jak sektor finansowy postrzega szanse, zagrożenia i potencjał e-ID i usług zaufania;
 • Potencjał komercyjny rynku e-ID i usług zaufania.

Tegoroczna konferencja pokazała, że usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna stają się narzędziem realizacji celów biznesowych dla podmiotów z różnych sektorów, które dotychczas nie dysponowały ani możliwościami, ani wiedzą pozwalającą na pełne wykorzystanie ich potencjału. Dyskusje podczas konferencji dotyczyły wykorzystania środków identyfikacji elektronicznej, podpisu elektronicznego oraz przyszłych usług doręczenia w wymianie międzynarodowej, w sektorze administracji publicznej oraz równolegle w sektorze komercyjnym, a w szczególności finansowym.

Sektor finansowy jako najlepiej przygotowany do zagospodarowania usług zaufania stanowi w rzeczywistości pierwszy etap realizacji powszechnie wykorzystywanych usług zaufania.
Ważnym zaznaczenia jest aspekt współdziałania narzędzi komercyjnych w strukturach cyfrowej e-administracji. Administracja publiczna często kładąc nacisk na rozwój usług własnych, takich jak na przykład Profil Zaufany w Polsce, nie zawsze dostrzega korzyści w synergii z innymi narzędziami, które oprócz funkcji elementarnych dają użytkownikowi komfort korzystania z wartości dodanych, takich jak na przykład ubezpieczenia, transgraniczność czy uniwersalizm stosowania.
Aspektem zasługującym na wyróżnienie niewątpliwie jest fakt, iż administracja publiczna w większości państw UE już dostosowała swoje systemy informatyczne do korzystania z usług zaufania świadczonych zgodnie ze standardami powołanymi rozporządzeniem eIDAS, które między innymi wskazują na konieczność zaprzestania stosowania kryptograficznych funkcji skrótu SHA-1. Jest to istotne, ponieważ systemy te powinny bezproblemowo obsługiwać e-podpisy, pieczęcie elektroniczne oraz znaczniki czasu po wprowadzonych ustawowych zmian, aby zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa oraz interoperacyjność i transgraniczność wymiany dokumentów. W tych krajach, w których tempo wdrażania zmian i wymogów rozporządzenia eIDAS w administracji publicznej jest niewystarczające, rekomendowana jest ścisła współpraca administracji z podmiotami komercyjnymi oraz ośrodkami akademickimi, co niewątpliwie przełoży się na wzrost tempa wdrażania zmian. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, iż rynek usług zaufania rozwija się w dynamicznym tempie, wychodząc naprzeciw wymaganiom, zarówno poszczególnych państw, jak i międzynarodowego prawodawstwa. Podmioty funkcjonujące na rynku usług zaufania dostrzegają duży potencjał tego rynku dodatkowo stymulowany regulacjami wprowadzanymi przez dyrektywę PSD2 (w sprawie usług płatniczych) oraz rozporządzenie RODO (w sprawie ochrony danych osobowych).

W obszarze e-doręczeń w chwili obecnej można zauważyć brak wytworzenia funkcjonalnego odpowiednika węzłów transgranicznych, jednak zbudowanie takiej struktury nie musi jednoznacznie bazować na rozwiązaniach zastosowanych w obszarze eID. Istoty problemu należy doszukiwać się w niejednoznacznej wizji Komisji Europejskiej oraz organizacji standaryzacyjnych odnośnie integracji mechanizmów e-doręczeń w strukturze Unii Europejskiej.

W zakresie pieczęci elektronicznej, pomimo regulacji eIDAS oraz rozwijanych usług, należy rozważyć wystosowanie wspólnego komunikatu do przedstawicieli administracji publicznej w zakresie wytworzenia jednolitego rozwiązania legislacyjnego dostosowanego do rozwiązań pieczęci elektronicznej. Do czasu wprowadzenia odpowiednich regulacji, rynek e-usług powinien reagować dynamicznie, a skutki użycia pieczęci elektronicznej na poziomie krajów członkowskich mogą być określone na poziomie przepisów dziedzinowych oraz poszczególnych systemów (np. rejestrów, które mogłyby wydawać pieczętowane elektronicznie zaświadczenia). Jednak dla ułatwienia obrotu dokumentów opatrzonych pieczęcią elektroniczną na poziomie międzynarodowym wskazane byłyby regulacje, które ułatwią stronie akceptującej dokument ocenę jego faktycznego skutku prawnego.
Na rynku światowym, w tym w Unii Europejskiej, należy zauważyć tendencję wzrostową w zakresie dostępności usług podpisu zdalnego. Przy czym należy zaznaczyć, iż nadal trwają prace legislacyjne i normalizacyjne nad doprecyzowaniem wytycznych, które staną się wyznacznikiem standaryzacji tych usług.

Podczas konferencji EFPE 2017 uczestnicy zauważyli, że rynek eID w ujęciu globalnym jest w fazie początkowego rozwoju. Przedstawiony na konferencji raport eID wskazuje niewątpliwie, że budowa i rozwój spójnego systemu elektronicznej identyfikacji da wymierne korzyści zarówno dla administracji publicznej, obywateli jak i sektora komercyjnego, planującego działania powiązane bezpośrednio z transformacją cyfrową. Niezbędne jest też wypracowanie katalizatorów zmian, które mogą przyczynić się do sukcesu cyfrowej administracji publicznej. Wytworzenie rekomendacji dla rozwiązań e-tożsamości w UE jest jednym z zadań Komisji Europejskiej.
Już dziś należy szeroko zainteresować rynek korzyściami jakie dają usługi elektronicznej identyfikacji w powiązaniu z usługami zaufania, które niewątpliwie będą się rozwijać intensywnie w najbliższych latach. Uczestnicy i organizatorzy zgodzili się, że konferencja EFPE ma ogromne znaczenie dla szerzenia praktycznej wiedzy, a przyszłoroczna edycja tej konferencji powinna szczególnie zaadresować potrzeby nowych beneficjentów identyfikacji elektronicznej i usług zaufania. Oczekuje się również mocniejszego współdziałania sektora publicznego z prywatnym. Efekt możliwej do osiągnięcia synergii powinien przyczynić się do upowszechnienia szeroko pojętej komunikacji elektronicznej czyniąc ją jednocześnie w pełni transgraniczną.

Niniejszy dokument końcowy został przygotowany przez międzynarodowych ekspertów i uczestników podczas EFPE 2017 w języku angielskim, polskim i rosyjskim. Prosimy, aby politycy i prawodawcy w swych przyszłych działaniach rozważali ten skromny wkład EFPE w europejską i międzynarodową dyskusję.

dr hab. inż. Jerzy Pejaś
Przewodniczący Rady Programowej EFPE 2017
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Polska

ORGANIZATORZY 2017

PARTNERZY MERYTORYCZNI 2017

SPONSORZY 2017

PATRONI MEDIALNI 2017

Program


20:00 – 23:00 Spotkanie Poszerzonej Rady Programowej EFPE
9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:10 Otwarcie I dnia konferencji:

Andrzej Dopierała, Asseco Data Systems SA (Polska)
Andrzej Feterowski, Przedstawiciel Prezydenta Miasta Szczecin, Prezes Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego (Polska)
10:10 – 10:35 Strategia tożsamości cyfrowej w Polsce 2017+

Anna Weber, Główny Specjalista, Departament Utrzymania i Rozwoju Systemów, Ministerstwo Cyfryzacji (Polska)
Kazimierz Schmidt, Główny Specjalista, Departament Utrzymania i Rozwoju Systemów, Ministerstwo Cyfryzacji (Polska)
10:35 – 11:00 Aktualizajca informacji na temat standaryzacji po eIDAS

Nick Pope, wiceprzewodniczący ETSI ESI (Francja)
11:00 – 11:45 Debata: Jak będzie wyglądał model rynku e-tożsamości i usług zaufania w Polsce i Europie – kluczowe czynniki sukcesu

Moderator: Miłosz Brakoniecki, Partner Obserwatorium.biz (Polska)
Uczestnicy:
Kazimierz Schmidt, Główny Specjalista, Departament Utrzymania i Rozwoju Systemów, Ministerstwo Cyfryzacji (Polska)
Andrzej Dopierała, Prezes, Asseco Data Systems SA (Polska)
Zbigniew Derdziuk, Doradca Zarządu, mBank SA (Polska)
Artur Józefiak, Dyrektor Bezpieczeństwa Informatycznego, Accenture Sp. z o.o. (Polska)
Dr inż. Kajetan Wojsyk, Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa i Współpracy Międzynarodowej CSIOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
11:45 – 12:05 Przerwa kawowa 1
12:05 – 12:25 Założenia, plany i cele implementacji eIDAS

Andrea Servida, Komisja Europejska (Belgia)
12:25 – 12:45 Czas nowych możliwści dla synergii między instytucjami rządowymi oraz finansowymi

Olivier Thirion de Briel, Global Solution Marketing Director,Banking, HID Global (Francja)
12:45 – 13:10 Kierunki rozwoju cyfrowych usług publicznych w Polsce

dr Marcin Kraska, Instytut Logistyki i Magazynowania (Polska)
13:10 – 13:35 Kwalifikowany e-podpis w chmurze

Przedstawiciele / ASSECO DATA SYSTEMS/BZWBK/SAMSUNG/
13:10 – 13:35 Europejski regulacje a bankowe innowacje

Krzysztof Polcyn, BZ WBK
13:10 – 13:35 Chmurowy e-podpis w praktyce

Marcin Szulga, Asseco Data Systems
13:10 – 13:35 Najnowsze technologie Samsunga w zastosowaniach mobilnych

Paweł Śniecikowski, Samsung Electronics
13:35 – 14:00 Mobilne usługi zaufania i e-identyfikacji w chmurze

Martin Balint, Dyrektor, rozwiązania e-podpisu, Anasoft
14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 – 15:25 Wirtualny HSM na podstawie usługi VirtuCrypt

Marcin Treszczyński, Infostream (Polska)
15:25 – 15:45 Certyfikaty QWACs i EV SSL/TTL w kontekście eIDAS

Arno Fiedler, Managing Director, Nimbus Technologieberatung GmbH (Niemcy)
15:45 – 16:05 Krajowy system identyfikacji dla aplikacji korporacyjnych – historie sukcesu oraz perspektywy

Fabrizio Leoni, InfoCert (Włochy)
16:05 – 16:25 Przerwa kawowa 2
16:25 – 16:45 eIDAS a PSD2

prof. n. dr hab. Dariusz Szostek, Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna (Polska)
16:45 – 17:05 Mobile ID – klucz bezpieczeństwa w cyfrowym Trade Hub w Azerbejdżanie oraz transgraniczne e-usługi

Jana Krimpe, Head of the Azerbaijani Mobile ID Centre, B.EST Solutions LLC (Azerbejdżan)
17:05 – 17:25 Poufna identyfikacja podpisu elektronicznego z zabezpieczeniem danych

Peter Kolarov, Crayonic (Słowacja)
17:25 – 17:45 Zwiększenie potencjału PSD2 i transakcji elektronicnej w oparciu o eIDAS, i eID

Michał Tabor, Obserwatorium.biz (Polska)
17:45 – 18:30 Debata: Jak sektor finansowy postrzega szanse, zagrożenia i potencjał rozwoju e-ID i usług zaufania.

Moderator: Paweł Widawski, Dyrektor Zespołu ds. Systemu Płatniczego, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich (Polska)
Uczestnicy:
Patrycja Rajczykowska-Strugalska, Bank Millennium S.A. (Polska)
Michał Macierzyński, PKO Bank Polski (Polska)
Tomasz Niewiedział, Bank Zachodni WBK (Polska)
Andrzej Ruciński, Doradca Prezesa, Asseco Data Systems SA (Polska)
Michał Wetoszka, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR), (Polska)
18:30 – 20:00 Przerwa
20:00 – 23:30 Kolacja wraz z rejsem statkiem Odra Queen po Odrze
10:00 – 10:05 OTWARCIE:

Andrzej Dopierala, Prezes, Asseco Data Systems SA (Polska)
10:05 – 10:30 Uruguay – Social Policies in Digital Integration and the use of Digital Signature

Diego Vergara, Engineer, Manager of PKI, Abitab SA (Urugwaj)
10:30 – 10:55 Usługi zaufania świadczone w technologii chmurowej -SimplySign innowacyjne narzędzie do kwalifikowanego e-podpisu

Marcin Szulga, Asseco Data Systems (Polska)
Mariusz Janczak, Asseco Data Systems (Polska)
10:55 – 11:20 Nowe regulacje UE – aktualizacja eIDAS oraz informacje o GDPR

Nick Pope, wiceprzewodniczący ETSI ESI (Francja)
11:20 – 11:55 Elektroniczny obrót dokumentów i konfidencjonalność -eIDAS vs. GDPR – rywalizacja obu trendów

Eric Avigdor Director, Product Management PKI, Identity Protection Products
Identity & Data Protection, Gemalto (USA)
11:55 – 12:20 Współpraca z e-administracją na przykładzie projektów PKO Banku Polskiego w l. 2016-17

Michał Macierzyński,PKO Bank Polski (Polska)
12:20 – 12:40 PRZERWA KAWOWA
12:40 – 12:45 WPROWADZENIE – PREZENTACJE STARTUPÓW

Michał Olczak, Partner Obserwatorium.biz (Polska)
12:45 – 13:00 Praktyczne narzędzia weryfikacji i autoryzacji klientów -idenTTVerification System oraz PassBy[Me]

Jan Szajda, CEO, IDENTT Sp. z o.o. (Polska)
13:00 – 13:15 Identyfikacja i obsługa Klienta 3.0

Magdalena Nowacka, Proxi.cloud (Polska)
13:15 – 13:40 Jak tworzyć i zarabiać na e-usługach

Grzegorz Wójcik, CEO, Autenti sp. z o.o. (Polska)
13:40 – 14:05 Metodologia formowania transgranicznej przestrzeni zaufania: wyniki badań międzynarodowych

dr Kiryushkin Sergey A., Doradca prezesa, Gazinformservice (Rosja)
14:05 – 14:30 Potencjał komercjalizacji eID i usług zaufania w Polsce

Miłosz Brakoniecki, Partner Obserwatorium.biz (Polska)
Artur Józefiak, Dyrektor Bezpieczeństwa Informatycznego , Accenture Sp. z o.o. (Polska)
14:30 – 15:15 Debata: Potencjał komercyjny rynku eID i usług zaufania

Moderator: Artur Józefiak, Dyrektor Bezpieczeństwa Informatycznego , Accenture Sp. z o.o. (Polska)
Uczestnicy:
Grzegorz Wójcik, CEO Autenti sp. z o.o. (Polska)
Elżbieta Włodarczyk, dyrektor Linii biznesowej podpis elektroniczny w KIR, Krajowa Izba Rozliczeniowa SA( Polska)
Tomasz Litarowicz Dyrektor Pionu Usług Bezpieczeństwa i Zaufania, Asseco Data System SA (Polska)
Jan Szajda, CEO, IDENTT Sp. z o.o. (Polska)
15:15 – 15:30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE

Andrzej Dopierała Prezes, Asseco Data Systems SA (Polska)
15:30 – 16:30 OBIAD

Rada programowa

 • Bendig-Wielowiejski

  dr inż. Andrzej Bendig-Wielowiejski,

  Niezależny konsultant, założyciel Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania (EFPE), Polska

 • FB_Dumortier

  prof. Jos Dumortier

  Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Prawa i ICT K.U. Leuven
  Belgia

 • Luca-Castellani

  Luca Castellani

  Sekretarz, IV grupa robocza (Handel elektroniczny), Sekretariat Komisji ONZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL),
  Wiedeń, Austria

 • Iszkowski

  Ireneusz Piecuch

  Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
  Polska

 • Pejas

  dr hab. inż. Jerzy Pejaś

  Przewodniczący Rady Programowej EFPE 2017, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  Polska

 • Kiernozycki

  prof. dr hab. inż. Stefan Domek

  Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Polska

 • Arno-Fiedler

  Arno Fiedler

  ETSI ESI ekspert,
  Niemcy

 • Shelupanov

  prof. Aleksandr A. Shelupanov

  Prorektor ds. prac naukowych Dyrektor Instytutu Integracji Systemowej i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Systemów Sterowania i Radioelektroniki w Tomsku
  Rosja

Szczecin – lokalizacje konferencji

Informacje

Hotele

 • Radisson Blu Hotel
 • Plac Rodla 10, 70-419 Szczecin
 • tel. +48 91 3595 016 (-102, -109)
 • Fax: +48 91 3595 018

FORMULARZ HOTELU RADISSSON BLUE DLA UCZESTNIKÓW EFPE

Dojazd

Szczecin oddalony jest:
45,6 km
od Lotniska Goleniów – Szczecin
566 km
od Warszawy
191 km
od Lotniska Berlin – Schönefeld Flughafen
170 km
od Lotniska Berlin Tegel
410 km
od Hamburga
107 km
od Świnoujścia

 

Taxi

Przyjazd na trasach
Port Lotniczy Goleniów- Szczecin- Port Lotniczy Goleniów
Port Lotniczy Berlin Tegel- Szczecin- Port Lotniczy Berlin Tegel
Port Lotniczy Berlin Schönefeld- Szczecin- Port Lotniczy Berlin Schönefeld

INTERGLOBUS

rezerwacje@interglobus.pl

W sytuacji awaryjnej prosimy o kontakt pod numerem:

+48 503 18 83 12

Rabat dla uczestników EFPE 2017!

W celu poznania szczegółów transferu z oraz na port lotniczy i uzyskania informacji o rabacie prosimy kliknąć:

Kontakt

 • Telefon +48 91 480 12 59
 • Adres e-mail info@efpe.eu
 • Godziny otwarcia Pon. - Pt. 08.00 - 16.00
 • Gdzie nas znaleźć? ul. Królowej Korony Polskiej 21,70-486 Szczecin / Polska

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Więcej informacji

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Zamknij